Winkelmandje

X Stänga
Stänga

Villkor

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämpning

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Skyldigheter för konsument under betänketiden

Artikel 8 - Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för denna

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid ångerrätt

Artikel 10 - Uteslutande ångerrätt

Artikel 11 - Priset

Artikel 12 - Prestanda och tilläggsgaranti

Artikel 13 - Leverans och prestanda

Artikel 14 - Långsiktiga transaktioner: varaktighet, annullering och förlängning

Artikel 15 - Betalning

Artikel 16 - Klagomålsförfarande

Artikel 17 - Tvister

Artikel 18 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor gäller följande definitioner:

Tilläggsavtal: ett avtal varigenom konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa varor, digitala innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan den tredje parten och företagaren;
Betänketid: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt ;
Konsument: den fysiska person som inte agerar för ändamål som hänför sig till hans yrke, verksamhet, hantverk eller yrke;
Dag: kalenderdag;
Digitalt innehåll: data producerade och levererade i digital form ;
Varaktighetsavtal: ett avtal som sträcker sig till regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
Varaktig databärare: alla resurser - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är lämplig för det syfte informationen är avsedd för, och som möjliggör oförändrad återgivning av den lagrade informationen. möjlig;
Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;
Företagare: den fysiska eller juridiska person som tillhandahåller produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/ eller erbjuder tjänster till konsumenter på distans;
Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid t.o.m. i och med avtalets ingående görs exklusivt eller gemensamt utnyttjande av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
Modellformulär för r återkallelse: den europeiska modellformuläret för återkallelse som ingår i bilaga I till dessa villkor. Bilaga I behöver inte göras tillgänglig om konsumenten inte har ångerrätt avseende sin beställning;
Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsumenten och företagaren går in in i kontraktet samtidigt. måste samlas i samma utrymme.

Artikel 2 - Företagarens identitet

De Goudse Gereedschaphandel

Ambachtweg 19 , 2841 MA, Moordrecht

Telefonnummer: 0182-787368

E-postadress: [email protected]

Handelskammarens nummer: 71750428

Momsregistreringsnummer: NL858834509B01

Om företagarens verksamhet är föremål för ett relevant licenssystem: den

information om tillsynsmyndigheten.

Om företagaren utövar ett reglerat yrke:

- den yrkesförening eller organisation som han är ansluten till;

- yrkestiteln, den plats i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där den har tilldelats;

- en hänvisning till de yrkesregler som gäller i Nederländerna och instruktioner var och hur dessa yrkesregler kan finnas nås.

Artikel 3 - Tillämpning

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås mellan företagare och konsument .
Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer företagaren innan distansavtalet ingås att ange hur de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att finnas tillgängliga så snart som möjligt på begäran av konsumenten.skickas kostnadsfritt.
Om distansavtalet ingås elektroniskt, i strid med föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på i sådana ett sätt att det enkelt kan lagras av konsumenten på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt. br /> För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest lämplig för honom. är mest fördelaktig.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor , detta kommer uttryckligen att anges i erbjudandet som anges.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitala innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter, tjänster och/eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, i det ögonblick då konsumenten accepterar erbjudandet och i enlighet med tillhörande villkor .
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.
Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och kommer att se till att han för en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att med angivande av skäl vägra en beställning eller begäran eller att förena särskilda villkor för utförandet av produkt, tjänst eller digitalt innehåll till konsumenten, skicka följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:
besöksadressen till företagarens etablering där konsumenten kan gå med reklamationer;
under vilka förutsättningar och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
informationen om garantier och befintlig tjänst efter köp;
priset inklusive alla skatter på produkten, tjänsten eller digitalt innehåll; i tillämpliga fall, kostnaderna för leverans. och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet;
kraven för uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd varaktighet;
om konsumenten har ångerrätt, modellformuläret för ångerrätt.
Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

För produkter:

Konsumenten kan lösa ett avtal om köp av en vara under en ångerrätt på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren får fråga konsumenten om anledningen till att ångra sig, men inte tvinga honom att ange sina skäl.
Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar dagen efter att konsumenten, eller en av konsumenten i förväg utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit emot produkten, eller:
om konsumenten har beställt flera produkter i samma beställning : den dag då konsumenten, eller en tredje part utsedd av honom, har tagit emot den sista produkten. Företagaren kan, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta innan beställningsprocessen, neka en beställning av flera produkter med olika leveranstid.
om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: dagen på vilken konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, har tagit emot den sista försändelsen eller den sista delen;

vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten, eller en tredje part som utsetts till honom, har tagit emot den första produkten.

När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på en materialbärare:

konsument kan utan att ange skäl ingå ett serviceavtal och ett leveransavtal av digitalt innehåll som inte har levererats på materialbärare på minst 14 dagar. Företagaren får fråga konsumenten om orsaken till frånträdandet, men inte ålägga denne att ange sina skäl.
Den ångerfrist som avses i punkt 3 börjar dagen efter avtalets ingående. < br />
Förlängd betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte tillhandahålls på materialbärare om ingen information ges om ångerrätt:

Om företagaren har lämnat konsumenten med den lagstadgade informationen om ångerrätten eller inte har tillhandahållit modellformuläret för ångerrätt, kommer betänketiden att löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden, fastställd i enlighet med föregående stycken i denna artikel.
Om företagaren har lämnat konsumenten den information som avses i föregående stycke lämnats inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens början, löper ångerfristen ut 14 dagar efter den dag då konsumenten tog emot den informationen.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under ångerfristen

Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Grundprincipen här är att konsumenten endast får hantera och inspektera varan som han skulle få göra i en butik, vilket går utöver vad som är tillåtet i punkt 1.
Konsumenten ansvarar inte för någon minskning av produktens värde om företagaren inte har försett honom med all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid avtalets ingående.

Artikel 8 - Utövande av ångerrätten av konsumenten och kostnader för detta

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer han att anmäla detta inom ångerfristen med hjälp av mallen för ångerblankett eller på annat entydigt sätt till företagaren.
Så snart som möjligt, men inom 14 dagar från dagen efter det meddelande som avses i punkt 1, skickar konsumenten använda produkten tillbaka, eller så lämnar han över den till (en auktoriserad representant för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att hämta produkten själv. Konsumenten har i vart fall iakttagit returtiden om han returnerar varan innan ångerfristen har löpt ut.
Konsumenten returnerar varan med alla medföljande tillbehör, om rimligen är möjligt i originalskick och förpackning, och i i enlighet med entreprenören lämnade rimliga och tydliga instruktioner.
Risken och bevisbördan för korrekt och rätt utövande av ångerrätten ligger hos konsumenten.
Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har anmält att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han själv kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för att returnera varan.
Om konsumenten ånger efter först uttryckligen begär att utförandet av tjänsten eller tillhandahållandet av gas, vatten eller el som inte är förberedda för försäljning i en begränsad volym eller specifik mängd påbörjas under ångerfristen, är konsumenten skyldig företagaren ett belopp som är proportionellt mot det del av den skyldighet som har fullgjorts av företagaren på denne t tidpunkten för ångerrätt, jämfört med full efterlevnad av skyldigheten.
Konsumenten bär inga kostnader för utförandet av tjänster eller leverans av vatten, gas eller el, som inte görs färdiga för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet , eller för att tillhandahålla fjärrvärme, om:
företagaren inte har gett konsumenten den lagstadgade informationen om ångerrätt, ersättning för kostnader vid ångerrätt eller modellformulär för ångerrätt, eller;< br /> konsumenten inte uttryckligen begärt har begärt påbörjande av utförandet av tjänsten eller leverans av gas, vatten, el eller fjärrvärme under ångerfristen.
Konsumenten står inte för några kostnader för hela eller delleverans av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, om:
före leveransen inte uttryckligen har gått med på att påbörja fullgörandet av avtalet v före utgången av ångerfristen;
han inte har erkänt att han förlorat sin ångerrätt när han lämnat sitt samtycke; eller
företagaren har underlåtit att bekräfta detta uttalande från konsumenten.
Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer alla tilläggsavtal att upplösas enligt lag.

Artikel 9 - Företagarens skyldigheter vid ångerrätt

Om företagaren gör meddelandet om ångerrätt från konsumenten elektroniskt möjligt, skickar han omedelbart en bekräftelse på mottagandet efter mottagandet av detta meddelande.
Företagaren ersätter alla betalningar som konsumenten har gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som företagaren debiterat för den returnerade produkten, omedelbart men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om återkallelsen . Om inte företagaren erbjuder sig att hämta ut produkten själv, får han vänta med att betala tillbaka tills han har fått produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
Företagaren använder för återbetalning detsamma. betalningsmedel som konsumenten har använt, om inte konsumenten samtycker till annan metod. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än den billigaste standardleveransen behöver företagaren inte ersätta merkostnaderna för den dyrare metoden.

Artikel 10 - Uteslutning av ångerrätten

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt framgår detta i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående, har angett:

Produkter eller tjänster vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
Avtal som läggs under en offentlig auktion. Med offentlig auktion avses ett försäljningssätt där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av företagaren till konsumenten som personligen är närvarande eller ges möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, under överinseende av en auktionsförrättaren, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
utförandet har börjat med uttryckligt förhandsgodkännande från konsumenten; och
konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har fullföljt avtalet till fullo; , om avtalet föreskriver ett visst datum eller period för fullgörande och annat än för bostadsändamål, godstransport, biluthyrningstjänster och catering;
Avtal som avser fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett specifikt datum eller en viss period för dess fullgörande;
Produkter tillverkade enligt konsumentspecifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grunden för ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som uppenbarligen är avsedda för en specifik person;
Produkter som snabbt går under eller har en begränsad hållbarhet;
Förseglade produkter som för rött hälsoskydds- eller hygienprodukter är inte lämpliga att returneras och vars försegling har brutits efter leverans;
Produkter som på grund av sin natur oåterkalleligt blandas med andra produkter efter leverans;
Alkoholhaltiga drycker n vars pris avtalades när avtalet slöts, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
Förseglade ljud-, videoinspelningar och datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leverans;
Tidningar, tidskrifter eller tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
Tillhandahållande av digitalt innehåll annat än på en materialbärare, men endast om:
utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga förhandsgodkännande; och
konsumenten har förklarat att han härmed förlorar sin ångerrätt.

Artikel 11 - Priset

Under angiven tid under erbjudandets giltighetstid kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
I motsats till föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.
Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är ett resultat av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.< br /> Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

a. de är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser; eller

b. konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

Artikel 12 - Efterlevnad av avtalet och extra garanti

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, det rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet och de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som finns på dagen för avtalets ingående. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
En tilläggsgaranti från företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör begränsar aldrig de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten har till avtalet mot företagaren om företagaren har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet. beviljar vissa rättigheter eller anspråk som går utöver vad den enligt lag är skyldig att göra i det fall den har underlåtit att fullgöra sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och prestation

Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order från av produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
Leveransorten är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
Med iakttagande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor och villkor anges, kommer företagaren att utföra accepterade beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte annan leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte eller endast delvis kan utföras, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att denne har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och rätt till eventuell ersättning.
Efter upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren omedelbart det belopp som konsumenten har betalat.< br /> Risken för skada och/eller förlust av produkter åvilar företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant som gjorts känd för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

En produkt skickas till den adress som kunden angett vid beställning. Om en vara inte kan levereras på grund av att paketet avvisas eller adressen som angetts är felaktig, kommer produkten att returneras till Toolsidee i Moordrecht.
Om en kund ändå vill ta emot produkten får kunden betala fraktkostnader igen och vi skickar om produkten.

Om kunden inte kan ta emot produkten kommer produkten automatiskt att levereras till grannarna. Om grannarna inte är närvarande kommer paketet att levereras till en paketbutik. En kund har 7 dagar på sig att hämta produkten från en paketbutik. Om en produkt inte hämtas från en paketbutik kommer produkten automatiskt att returneras till Toolsidee i Moordrecht efter 7 dagar. Om en vara returneras från en paketbutik på grund av att kunden inte har hämtat den från paketbutiken debiterar vi returkostnaderna och återbetalar kostnaderna för produkten.

Artikel 14 - Långsiktiga transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

Avbokning:

Konsumenten kan säga upp ett avtal som har blivit som ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, kan när som helst sägas upp med iakttagande av överenskomna avbeställningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.
Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst innan tidsperiodens utgång, med iakttagande av överenskommen uppsägning regler och en uppsägningstid på högst en månad.
Konsumenten kan de avtal som nämns i föregående stycken:

- säga upp när som helst och är inte begränsade till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

- åtminstone säga upp på samma sätt som de har ingåtts av honom;

- alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren har ställt upp för sig själv.

Förlängning:

Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en viss tid.
I motsats till föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas för en viss tid på högst på tre månader, om konsumenten har tecknat detta förlängda avtal mot kan säga upp förlängningens upphörande med en uppsägningstid om högst en månad.
Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig t.o.m. regelbunden leverans av produkter eller tjänster, får endast tyst förnyas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid på högst en månad. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, dock mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
Avtal med begränsad varaktighet till ordinarie leverans. i informationssyfte av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introprenumeration) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt efter provperioden eller introduktionsperioden.

Längd:

Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig uppsägning före uppskov. utgången av den överenskomna löptiden.

Artikel 15 - Betalning

Om inte annat anges i avtalet eller tilläggsvillkoren ska det belopp som är skyldigt av konsumenten och betalas inom 14 dagar efter ångerrättens början, eller i avsaknad av ångerfrist inom 14 dagar efter avtalets ingående. Vid avtal om att tillhandahålla en tjänst börjar denna period dagen efter att konsumenten fått bekräftelse på avtalet.
Vid försäljning av produkter till konsumenter kan konsumenten aldrig bli skyldig att betala i förskott om mer än 50 %. När förskottsbetalning har fastställts kan konsumenten inte hävda några rättigheter avseende utförandet av den aktuella beställningen eller tjänsten/tjänsterna innan den föreskrivna förskottsbetalningen har gjorts. att anmäla till företagaren.
Om konsumenten inte uppfyller hans(a) betalningsskyldighet(er) i tid, detta efter att han har informerats av företagaren om den sena betalningen och företagaren har gett konsumenten en frist på 14 dagar för att fortfarande fullgöra sina betalningsförpliktelser, efter att betalning inte har skett. Inom denna 14-dagarsperiod förfaller lagstadgad ränta på det återstående beloppet och företagaren har rätt att debitera de utomrättsliga inkassokostnader som han ådragit sig. Dessa inkassokostnader uppgår till maximalt: 15 % på utestående belopp upp till 2 500 €; 10 % på nästa € 2 500,= och 5 % på nästa € 5 000,= med ett minimum av € 40,=. Företagaren får avvika från angivna belopp och procentsatser till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarande

Företagaren har ett tillräckligt offentligt reklamationsförfarande och handlägger reklamationen i enlighet med detta reklamationsförfarande.
Klagomål över genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom skälig tid efter att konsumenten upptäckt bristerna. besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid kommer företagaren att svara inom 14 dagars tid med ett mottagningsbesked och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
Konsumenten ska i alla fall informera företagare att ge 4 veckor på sig att lösa klagomålet i ömsesidigt samråd. Efter denna period uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

Artikel 17 - Tvister

Avtal mellan företagaren och konsumenten för vilka dessa villkor gäller, endast nederländsk lag.

Artikel 18 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande från dessa allmänna villkor och villkorsbestämmelser får inte vara till nackdel för konsumenten och måste registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

Avbryt restorder

Har du köpt en produkt från oss i "Beställ om" och vill du avbryta den? Detta kan göras kostnadsfritt inom 14 dagar efter beställningen. Efter denna period tar vi ut 6% administrationskostnader av totalbeloppet. Det är de kostnader som vi får betala vid avbokning och som vi för vidare.
Fri frakt från 2425,-
Betänketid 14 dagar
Leveranstider 1 - 3 arbetsdagar

4,2 baserat på 128 recensioner